Hållbarhetspolicy

De flesta företag och organisationer uttrycker sitt ställningstaganden i dokument som kallas policy. Exempel är personalpolicy, arbetsmiljöpolicy, placeringspolicy, miljöpolicy, kvalitetspolicy. Under de senaste 10 åren har allt fler även antagit en hållbarhetspolicy.

Distrikt 2350 har antagit en grundläggande Hållbarhetspolicy 2350 för att visa att arbetet på distriktsnivå bland annat syftar till att bidra till hållbar utveckling. Den är även utskickas som mall hållbarhetspolicy Rotaryklubb för de klubbar i distriktet som vill anta en liknande hållbarhetspolicy.

Exempel, texter från hållbarhetspolicyn:

 • Miljömässig hållbarhet: att vi lever i harmoni med naturen, bland annat genom att naturresurser används inom planetens kapacitet att skapa resurser, biologisk mångfald stärks, och att föroreningar och klimatförändringar motverkas.
 • Social hållbarhet: att vårt samhälle utvecklas och tillgodoser grundläggande mänskliga behov genom bland annat fred, hälsa, utbildning, mångfald, integration, mänskliga rättigheter, utbyten och kultur.
 • Ekonomisk hållbarhet: att ekonomisk utveckling sker med hänsyn till människa, samhälle och natur, genom bland annat mentorskap, ledarskap, företagsamhet och entreprenörskap.

Vi fokuserar på Rotary Internationals sju fokusområden som samtliga bidrar till hållbar utveckling:

 1. Främja fred
 2. Bekämpa sjukdomar
 3. Mödra- och barnavård
 4. Tillhandahålla rent vatten, avlopp och hygien
 5. Stödja utbildning
 6. Ekonomisk utveckling
 7. Skydda miljön

Ett par reflektioner kring mallens innehåll:

 • ”bidrar till…” och ”vi utgår från…”
  Rotary/distriktet/klubben inte har ansvaret för eller kan definiera vad som är hållbart i samhället. Vi bidrar.
 • Miljö, socialt, ekonomiskt
  I den ordningen eftersom det tydligare visar de systemgränser vi är beroende av.
systemgr
 • Texterna under respektive av de tre dimensionerna är nogsamt valda utifrån internationella dokument och exempel från Rotary i Sverige. Exempel
  • ”harmoni med naturen” – från WWF samt Rotary Internationals miljöpolicy
  • ”planetens kapacitet” – från Stockholm Environment Institute med flera
  • fyra miljöområden i sista meningen under miljö: från ISO 26000 Guidance on Social Responsbility
  • ”grundläggande mänskliga behov”, ”mångfald, integration” från flera erkända dokument samt Rotary DEI policy
  • mänskliga rättigheter – ett grunddokument inom FN
  • ”utveckling” används för att visa på mer än bara tillväxt
  • exempel under ekonomisk hållbarhet från pågående arbeten i Rotary i Sverige
 • De sju fokusområden är korrekt översatt och ska ej ändras.

Rekommendation:
Använd mallen som den är utan att ändra och lägg till din klubbs unika bidrag till hållbar utveckling.