Definitioner

Här är de definitioner som används på denna hemsida och som för enkelhetens skull rekommenderas i samtalet med andra rotarianer. Hör gärna av dig om du rekommenderar andra definitioner. 

hållbarhet
tillstånd hos de globala systemet, inklusive miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter, där dagens behov tillgodoses utan att begränsa kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov
ANM 1. De miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna samverkar, är beroende av varandra och kallas ofta för den hållbarhetens tre dimensioner.
ANM 2. Hållbarhet är målet för hållbar utveckling
KÄLLA: ISO Guide 82:2014, 3.1

hållbar utveckling
utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov
ANM. hållbar utveckling handlar om att integrera målen för hög livskvalitet, hälsa och välstånd med social rättvisa och bevara jordens förmåga att upprätthålla liv i alla dess former. Dessa sociala, ekonomiska och miljömässiga mål är ömsesidigt beroende av varandra och förstärker varandra. Hållbar utveckling kan betraktas som ett sätt att uttrycka större förväntningar från samhället som helhet.
KÄLLA: ISO 26000

miljö
naturliga omgivningar där en organisation är verksam, inklusive luft, vatten, mark, naturresurser, flora, djur och människor, och deras inbördes förhållanden
ANM: Omgivningarna sträcker sig i detta sammanhang från inom en organisation till det globala systemet socialt ansvarstagande (social responsibility/CSR)
en organisations ansvar för den påverkan som organisationens beslut och aktiviteter har på samhälle och miljö och som genom transparent och etiskt uppförande:
– bidrar till hållbar utveckling inklusive hälsa och välfärd i samhället
– bidrar till hållbar utveckling inklusive hälsa och välfärd i samhället
– tar hänsyn till intressenters förväntningar
– är förenlig med tillämpliga lagar och i överensstämmelse med internationella uppförandenormer
– är integrerat i hela organisationen och praktiseras i dess relationer ANM 1. Aktiviteter omfattar produkter, tjänster och processer
ANM 2. Relationer hänvisar till en organisations aktiviteter inom inflytandesfären
KÄLLA ISO 26000

hållbar upphandling/inköp
upphandling som har mesta möjliga positiva miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan under hela livscykeln
ANM 1. Hållbar upphandling omfattar hållbarhetsaspekter relaterade till varor eller tjänster och leverantörer i leverantörskedjorna
ANM 2. Hållbar upphandling bidrar till att uppnå organiserade hållbarhetsmål och delmål, samt bidrar till hållbar utveckling i allmänhet.
KÄLLA ISO 20400

internationella uppförandenormer
förväntningar på en organisations uppförande inom socialt ansvarstagande som härrör från internationell sedvanerätt, allmänt vedertagna principer i internationell rätt eller mellanstatliga överenskommelser när de är allmängiltiga eller näst intill allmängiltigt erkända
ANM 1. Mellanstatliga överenskommelser omfattar fördrag och konventioner
ANM 2. Även om internationell sedvanerätt, allmänt vedertagna principer i internationell rätt och mellanstatliga överenskommelser främst riktar sig till stater, uttrycker de mål och principer som alla organisationer kan sträva efter
ANM 3. Internationella uppförandenormer utvecklas över tiden
KÄLLA ISO 26000.

ansvarighet
att stå till svars för konsekvenserna av sina beslut och aktiviteter inför organisationens styrande organ, rättsliga myndigheter och inför sina intressenter (i allmänhet)

transparens
öppenhet kring beslut och aktiviteter som har inverkan på samhället, ekonomin och miljön, och viljan att vid en läglig tidpunkt kommunicera dem på ett tydligt, koreket, ärligt och fullständigt sätt

etiskt uppförande
uppförande som är förenligt med vedertagna principer om rätt eller gott uppförande i samband med en viss situation, samt är förenligt med internationella upphörandenormer

intressent
individ eller grupp som har ett intresse i en organisations beslut eller aktivitet

att involvera intressenter
att skapa möjligheter för dialog mellan en organisation och en eller flera intressenter med syfte att skapa en väl underbyggd grund för organisationens beslut

due diligence
omfattande proaktiv process som syftar till att identifiera den faktiska och potentiellt negativa sociala, miljömässiga och ekonomiska påverkan som orsakas av en organisations beslut och verksamhet under hela livscykeln för ett projekt eller för en organisations aktivitet, i syfte att undvika och mildra negativa effekter

jämställdhet
likvärdig behandling av kvinnor och män
ANM. Detta avser lika behandling, eller i vissa fall behandling som är olika men anses likvärdig, i fråga om rättigheter, fördelar, skyldigheter och möjligheter.

en organisations påverkan
positiva eller negativa förändringar för samhället, ekonomin och miljön, som helt eller delvis orsakats av organisationens nuvarande eller tidigare beslut och aktiviteter.

organisation
enhet eller grupp av människor och anläggningar med ett system av ansvar, befogenheter och relationer samt identifierbara mål.

verksamhetsstyrning
system med vilket en organisation fattar och implementerar beslut för att uppnå sina mål

princip
fundamental utgångspunkt för beslutsfattande eller uppförande

social dialog (i kontexten arbetstagarorganisationer)
förhandling, konsultation eller utbyte av information mellan eller bland företrädare för myndigheter, arbetsgivare och arbetare i frågor av gemensamt intresse som rör ekonomiska och sociala frågor

inflytandesfär
omfattning/utsträckning av politiska, avtalsmässiga, ekonomiska eller andra relationer genom vilka en organisation har möjlighet att påverka personers eller organisationers beslut eller aktiviteter
ANM 1. Möjligheten att påverka innebär inte i sig ett ansvar att påverka

leveranskedja/leverantörskedja
sekvens av aktiviteter eller parter som tillhandahåller produkter eller tjänster till organisationen

värdekedja
fullständig sekvens av aktiviteter eller parter som ger eller tar emot värde i form av produkter eller tjänster
ANM 1: Parter som skapar värde inkluderar leverantörer , inhyrda arbetare, entreprenörer och andra
ANM 2: Parter som tar emot värde omfattar kunder, konsumenter, klienter, medlemmar och andra användare

sårbar grupp
grupp av individer som delar en eller flera särskiljande drag som utgör en grund för diskriminering eller ogynnsamma omständigheter av social, ekonomisk, kulturell, politisk eller hälsomässig art, och som får dem att sakna medel för att tillgodose sina rättigheter eller på annat sätt åtnjuta lika möjligheter

mutor
direkt eller indirekt erbjudande, utlovande, givande, tagande eller krävande av en otillbörlig förmån av något värde (som skulle kunna vara ekonomiskt eller icke-ekonomiskt), oavsett var detta sker och som är i strid mot tillämplig lag, som en uppmuntran eller belöning till en person som agerar eller låter bli att agera i relation till prestandan av sina förpliktelser
ANM. 1: Ovanstående är en allmän definition. Innebörden av termen ”mutor” definieras av den lag om bekämpande av mutor som är tillämplig på organisationen och av det ledningssystem mot mutor som har utformats av organisationen.
KÄLLA ISO 37001

krav
behov eller förväntning som är angivet, underförstått eller obligatorisk
behov som är angivet och obligatoriskt
ANM. 1: ”Underförstådda krav” är inte tillämpliga i sammanhanget ledningssystem mot mutor.
ANM. 2: Ett specificerat krav är ett som är angivet, t.ex. i dokumenterad information.

ledningssystem
grupp av samverkande eller varandra påverkande delar av en organisation för att upprätta policy och mål samt processer för att uppnå dessa
ANM. 1: Ett ledningssystem kan gälla ett enda ämnesområde eller flera ämnesområden.
ANM. 2: Ledningssystemets delar innefattar organisationens struktur, roller och ansvar, planering och verksamhet.
ANM. 3: Ett ledningssystem kan omfatta hela organisationen, specifika och identifierade funktioner inom organisationen, specifika och identifierade delar av organisationen, eller en eller flera funktioner inom en grupp av organisationer.

policy
organisations avsikter och inriktning, formellt uttalade av dess högsta ledning eller styrande organ

mål
resultat som ska uppnås
ANM. 1: Ett mål kan vara strategiskt, taktiskt eller ha verksamhetsinriktning.
ANM. 2: Mål kan röra olika ämnesområden (t.ex. mål för ekonomi, försäljning och marknadsföring, upphandling, arbetsmiljö och yttre miljö) och kan vara tillämpliga på olika nivåer (t.ex. strategisk nivå, organisationsövergripande nivå, samt på nivåerna projekt, produkt och process.
ANM. 3: Ett mål kan uttryckas på andra sätt, t.ex. som ett avsett resultat, ett ändamål, ett verksamhetskriterium, som ett mål för förebyggande av mutor, eller genom användning av andra ord med liknande innebörd (t.ex. syfte, målsättning eller riktmärke).
ANM. 4: Inom ramen för ett ledningssystem mot mutor sätts mål för förebyggande av mutor av organisationen i överensstämmelse med policyn mot mutor för att uppnå specifika resultat.

risk
osäkerhetens effekt på målen
ANM. 1: En effekt är en avvikelse från det förväntade – positiv eller negativ.
ANM. 2: Osäkerhet är det tillstånd, också partiellt, av bristande information som har att göra med förståelse för eller kunskap om en händelse, dess konsekvenser eller sannolikhet.
ANM. 3: Risk karaktäriseras ofta utifrån potentiella händelser (enligt definition i ISO Guide 73:2009, 3.5.1.3) och konsekvenser (enligt definition i ISO Guide 73:2009, 3.6.1.3) eller en kombination av dessa.
ANM. 4: Risk uttrycks ofta som en kombination av en händelses konsekvenser (inklusive förändrade omständigheter) och tillhörande sannolikhet (enligt definition i ISO Guide 73:2009, 3.6.1.1) för förekomsten.

prestanda
mätbart resultat
ANM. 1: Prestanda kan avse kvantitativa eller kvalitativa iakttagelser.
ANM. 2: Prestanda kan avse ledning av aktiviteter, processer, produkter (inklusive tjänster), system eller organisationer.

ständig förbättring
återkommande aktivitet för att förbättra prestanda

cirkulär ekonomi
ekonomi som är återställande och återskapande till sin natur, och som syftar till att produkter, komponenter och material alltid håller högsta nivå av nytta och värde, samt särskiljer mellan tekniska och biologiska cykler
KÄLLA ISO 20400

miljömärkning
uttalande som anger miljöaspekterna av varor eller tjänster
ANM.1 till termpost: En miljömärkning eller miljödeklaration kan t. ex. anta formen av ett påstående, en symbol eller en bild på en produkt eller förpackning samt i produktlitteratur, tekniska bulletiner, annonsering eller reklam

indikator
mätbar representation av tillståndet eller statusen hos verksamhet, ledning eller tillstånd

arbetsförhållanden
arbetssätt relaterade till arbete inom, av eller på uppdrag av organisationen, inklusive arbete som utförs av underleverantörer

livscykel
på varandra följande och sammanhängande stadier i ett system för varor eller tjänster från anskaffning av råmaterial eller framställning ur naturresurser till sluthantering

policy
en organisations avsikter och inriktning, formellt uttalade av dess högsta ledning

leverantörskedja
sekvens av aktiviteter eller parter som tillhandahåller varor eller tjänster till organisationen