Kort om hållbar utveckling

Hållbar utveckling är sådan utveckling som bidrar till hållbarhet utifrån dagens kunskap.
Hållbarhet är ett framtida, idag okänt, tillstånd i världen då behov tillgodoses utan att begränsa kommande behov.

Alla organisationer och företag, alla människor, bidrar på olika sätt till samhället. I demokratiska länder tar folkvalda samhällsansvar och det är upp till varje del av samhället bidra utifrån sin förmåga, förutsatt att relevanta lagkrav och andra krav efterlevs. Läs mer i grundpresentationen.

Var 10:e år sedan 1972 har Förenta Nationerna genomfört internationella konferenser för att alla länder tillsammans ska skapa en hållbar värld ur tre dimensioner: miljömässig hållbarhet, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet. De senaste och idag gällande Globala Målen för Hållbar Utveckling är 17 stycken med 169 delmål.

Rotary bidrar lokalt och globalt till hållbar utveckling i alla tre dimensionerna och verkar långsiktigt för att alla dimensionerna tas hänsyn till i alla projekt.